Aménagement du territoire - Malmö

Densification

Malmö (Suède, 2009)
Prix:
Commanditaire: Malmö stad
Surface: 157 km2
Responsabilité: Chef de projet
• Théories de base;
• Modélisation (mat., 3d);
• Rapport d’étape;
Source: Malmö Stad, Johan Maniet

Produced by Webbyrå Webbfabriken